Blade and Soul

NPH: NCsoft
Thể loại: MMORPG
Nền tảng: Client
Ra mắt: đang cập nhật

Giới thiệu

Tin tức
Video