Khi những nhân vật nổi tiếng được tái hiện bằng tranh màu nước

Khi những nhân vật nổi tiếng được tái hiện bằng tranh màu nước

Batman.

Phác họa Batman.

The Joker.

Hulk.

Superman.

Wonder Woman.

Tình cảm nồng thắm giữa cả hai.

Catwoman.

Captain America.

Wolverine

Thor.

R2 - D2 (Star Wars).

Spock (Star Trek).

Maleficent.

Goku.

June_6th (Tổng hợp)