Tưởng thế nào, hóa ra nhát chết

-
Mọi người nghe rõ đây, hôm nay tôi nhất định phải nói với sếp...

 

Ảnh: Tổng hợp