Những vòng tuần hoàn bá đạo của con gái

-
Tại sao con gái lại được thiết lập như thế này?

 

Ảnh: Tổng hợp