Những kiểu tình yêu sớm nở tối tàn

-
Có ai từng rơi vào trường hợp nào không?

Ảnh: Tổng hợp