Mật khẩu wifi bá đạo nhất mà tôi biết

-
Đặt mật khẩu như thế này thì đúng là được đọc cho vẫn bị viết sai...

 

Theo Tiin