Cách giải thích bitcoin mà ông bà bạn cũng có thể hiểu

GenK -
Tiền điện tử, blockchain, bitcoin...là những khái niệm mới và khá trừu tượng thời gian gần đây. Dưới đây là cách giải thích về bitcoin mà ông bà bạn cũng có thể hiểu.

Theo GenK